Blog programa ERAZMUS

Štipendije za študijske obiske dijakov in študentov v tujini za leto 2013

Na javnem razpisu lahko sredstva pridobijo dijaki ali študentje, ki odhajajo na kratkoročno mobilnost v tujino in katerim matična izobraževalna ustanova to mobilnost vrednoti kot del izobraževalnega programa v Sloveniji. Sredstva je možno uveljavljati za študijske obiske od 1. 10. 2013 dalje, pri čemer se mora študijski obisk pričeti najkasneje 30. 9. 2014.

Polni naziv razpisa: Javni razpis štipendij za študijske obiske dijakov in študentov v tujini za leto 2013 (164. JR) 

Objava: 25. 10. 2013, Uradni list RS št. 88/13

Rok prijave: do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 30. 9. 2014

Vir: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

Erasmus individualna mobilnost 2013/14

Erasmus je sektorski program v okviru evropskega programa vseživljenjsko učenje, ki študentom/kam omogoča, da del svojih študijskih obveznosti opravijo v tujini. Naša Višja strokovna šola je pridobila razširjeno Erasmus univerzitetno listino, ki nam omogoča sodelovanje v vseh Erasmus aktivnostih. V študijskem letu 2013/14 imamo razpisana mesta za mobilnost študentk/ov, učnega in administrativnega osebja za:

  • 9 dotacij za praktično usposabljanje v tujini/SMP
  • 2 dotaciji za gostovanje predavateljev v tujini/STA
  • 5 dotaciji za usposabljanje zaposlenih v tujini/STT

Aktivnosti se izvajajo od 1. junija 2013 do 30. septembra 2014 in so namenjene študentkom/kam, v obeh programih Fotografija in Oblikovanje materialov.

 

Mobilnost študentov za praktično usposabljanje

Študent/ka lahko praktično usposabljanje, namesto v domačem okolju, opravlja v tujini z namenom pridobivanja delovnih izkušenj. Mobilnost za prakso traja najmanj 10 tednov, kot predvideva program. Na prakso lahko študent/ka odide v katerokoli podjetje ali organizacijo s področja stroke, v eno od sodelujočih evropskih držav.

 

Erasmus dotacija za praktično usposabljanje

Za Erasmus aktivnost študent/ka pridobi mesečno štipendijo v okvirnem znesku 325,00 EUR (Erasmus dotacija), ki pokriva del stroškov mobilnosti. V študijskem letu 2013/14 lahko študent/ka pridobi še dodatno mesečno štipendijo v višini 150,00 EUR iz Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije: http://www.sklad-kadri.si/

 

Ostale mobilnosti

Za ostale mobilnosti se kandidati (študentje, profesorji in zaposleni) posvetujejo z Erasmus koordinatorko.

Maja Prešeren

Under pressure

Zadnja dva delovna dneva sta potekala pod silnim pritiskom. Sredin tornado je dobro prevetril in pretresel dosedanje delo.

Študentje so morali svoje delo predstaviti  v drugačni luči in sprejeti drugačen pristop in način dela. Morali so se povezati, bolje sodelovati v skupini, razmišljati dizajnersko, tržno in loviti skrajne roke za oddajo izdelkov in predstavitev. Skratka, znašli so se v dandanes zelo pogosti življenjski situaciji. Stres, pritisk, panika, brezizhodno, ne morem več, zakaj, to je nesmiselno, če bi imeli več časa…Lahko bi obupali, vendar niso! Spopadli so se s  številnimi »ego: ego« soočenji ali celo trki, s komunikacijskimi interferencami, s padcem IKT podpore, z dvomi vase in v svoje izdelke.

In dobesedno je za dežjem posijalo sonce. V petkovo popoldne so se zopet naselili nasmehi, zabavne pripombe in olajšanje. Zaradi delovne vneme, smo zaključek projekta prestavili kar za celo uro in na koncu navdušeno zaploskali vsem predstavljenim izdelkom.

Po predstavitvi smo se odpeljali v Gornji Humac, si ogledali Jakšićevo galerijo http://www.drazen-jaksic.hr/?lang=hr&page=content&num=13 in si privoščili zadnjo večerjo v odlični restavraciji.

Odločili smo se, da takoj po večerji pospravimo delavnico in učilnico in naslednje jutro lovimo trajekt ob 10.30. Po štirinajstih dneh se zagotovo pojavi tudi domotožje.

In na koncu slovo. Objemi, naslovi, poljubi, obljube…spletejo se trdne vezi, iščejo se nove možnosti sodelovanja in nastajajo zasnove za nove skupne projekte. Še se bomo srečali, še bomo sodelovali in ostali bomo prijatelji z različnimi pogledi in različnimi pristopi

 

The last two days of our program were held under mighty pressure. The Wednesday’s  tornado has blown and shaken the current work .

Students were asked to present their work in a different way by using different approaches and ways of working. They had to connect better in a group, activate design and marketing oriented thinking and catching deadlines for the submission of products  and presentations. In short, they found themselves in nowadays very common life situation. Stress, pressure, panic, feeling hopeless , “I can not do it!” , “Why?” , “Where is the point?”, “If only we had more time!” …  They all could have given up, but they didn’t!! They faced a number of ” ego : ego ” confrontations or even collisions, communication interferences, the breakdown of ICT support, lack of self confidence and confidence in their final products.
And literally the sun came out of rain . And with the sun also smiles, funny comments and finally relief. Due to the working enthusiasm, the final act of  the project was postponed for one hour but at the end we all applauded to final presentations of our mixed groups..

After the presentation we drove to Gornji Humac , viewed Jakšić gallery (http://www.drazen-jaksic.hr/?lang=hr&page=content&num=13) and enjoyed the last supper in the excellent restaurant.
We decided to collect our equipment, clear up the workshop, the studio and the classroom immediately after dinner, to prepare everything for departure and try to catch the 10.30 morning ferry. After fourteen days somebody can feel  homesick .

And at the end the farewell . Hugs , addresses , kisses , promises … strong bonds of friendship, planes for new opportunities of collaboration and already developed concepts for new joint projects. We’ll meet again, we will cooperate and we will remain friends with different views and different approaches .

Maja Prešeren

 

Tomi Kanalec- ˝Ribe, ribe, ribe!!!˝

Novosti kon Luka

Zjutraj smo šli v kamnolom Pašarin kraj Donjeg Humca, bilo je puno blata pa so neki bili vrlo oprezni, drugi so se raspustili i hodali bosi ali so se ipak svi jednako zmazali. Upoznali smo se sa tehnikom branja kamena ‘Avorio’ (sivac) te vidili sam proces od traženja pozicije novog bloka do rezanja i transporta. Sa profesorom Matevžem Paternosterom smo diskutirali o pučkoj arhitekturi i problemima arhitekture današnjice. Profesor je sa svima nama porazgovarao o radovima jako iskreno. Meni je dao nekoliko dobrih savjeta koji su mi jako poboljšali rad.

Popodne sam radio suhozidne kompozicije od kamena koje su dio mog rada. Nardio sam zelo veliki kameni luk od par metrov ali mi se srušio prije nego sam ga uspio fotografirati pa mi nubeden ne veruje. Navečer se je nasuprot škole privezao veliki brod na kojem je bio parti sa puncami zelo slobodnog ponašanja. Sad me kličejo kolege da di sam više jer moram s njima pit v birtijo.

Luka Mimica

Ali stvarno sam napravio onaj luk!