KONTAKT

Šolski center Srečka Kosovela Sežana
Višja strokovna šola

Naslov: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
Telefon: +386 05 731 35 16
info@vss-sezana.si
www.vss-sezana.si

V.d. ravnateljica: Jasna Klančišar, doc. MgA
ravnateljica@vss-sezana.si
Referentka za študijske in študentske zadeve:
Sara Grgič  referat@vss-sezana.si

Uradne ure referata:
torek 12:30 do 14:30

Organizatorka praktičnega izobraževanja:
Maja Prešeren
Telefon: +386 05 7313 514 / +386 31 369 226
Uradne ure organizatorke PRI:
torek od 13.30 do 15.30
petek od 8.00 do 10.00 (po predhodni najavi na maja.preseren@vss-sezana.si)

Šolski center Srečka Kosovela Sežana

Direktor: Dušan Štolfa
Naslov: Stjenkova 3, 6210 Sežana
Telefon: +386 05 731 12 80
Fax: +386 05 731 12 89
ss.srecko-kosovel@guest.arnes.si
www.ss-sezana.si

Podračun pri UJP: 01100-6030704985
Matična št.: 5009189000
Davčna št.: 74080601
poslovna sekretarka: Helena Tavčar
Računovodja: Enisa Pinces

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:
Nadja Šuligoj Kunilo
Telefon: +386 05 335 84 13
nadja.kunilo@gimng.si

Pišite nam

PREDSTAVITEV ŠOLE

VIZIJA

V sodelovanju z vsemi deležniki stalno dvigovati kakovost in ugled višje strokovne šole in skrbeti za razvoj stroke v slovenskem in globalnem prostoru.

POSLANSTVO

  • Kakovostno izobraževanje študentov po vseh razpisanih višješolskih programih, ob skrbi za visok in mednarodno primerljiv nivo znanja diplomantov ter njihov uspešen vstop na trg dela. Pri tem izkoriščati prednosti naše majhnosti, prilagodljivosti, strokovnosti in individualnega pristopa do študenta.
  • Sodelovanje z lokalnim okoljem in širše preko aktivnosti s področja študijskih programov. Prepoznavati potrebe v različnih delovnih okoljih in izvedbo študijskih programov na aplikativen način.
  • Sodelovanje v izobraževalnih, razvojnih, gospodarskih in drugih regionalnih in mednarodnih projektih. Omogočiti predavateljem različne oblike usposabljanja in sodelovanja pri realnih projektih in jim omogočiti osebno rast in razvoj.
  • Širjenje mednarodnega sodelovanja in internacionalizacije študija, s poudarkom vključevanja Erasmus aktivnosti v svoje delo (EPS). Študentom omogočiti študijske izmenjave in obiskovanje strokovnih inštitucij in prireditev doma in v tujini.
  • Izvajanje različnih oblik izobraževanja za druge zainteresirane skupine in prenos znanja v stroke, ki jih obsegajo študijski programi. Spodbujanje vseživljenjskega učenja in medgeneracijske komunikacije.
  • Vzdrževanje in razvoj kakovostnega študijskega in študentskega okolja. Zagotavljati novo tehnično opremo, informacijsko tehnologijo, e-okolja in hiter prenos ključnih informacij do študentov in zaposlenih.

VREDNOTE

Vizijo šole uresničujemo ob prepoznavanju in upoštevanju naslednjih vrednot:

– strokovnost, profesionalnost, ustvarjalnost, inovativnost, vztrajnost, odgovornost, poštenost, zanesljivost, zaupanje, visoka vrednost naše diplom, sodelovanja in upoštevanje enakih možnosti.

Višja strokovna šola je bila v začetku leta 2008 ustanovljena v okviru javnega zavoda Šolski center Srečka Kosovela Sežana. Sedež centra je na Stjenkovi ulici 3, kjer izvaja dejavnosti druga organizacijska enota zavoda, Gimnazija in ekonomska šola, medtem ko deluje Višja strokovna šola v prostorih Visokošolskega središča Sežana, na Kraški ulici 2.

Višja strokovna šola izvaja dva izobraževalna programa, Oblikovanje materialov in Fotografijo. Študij je organiziran v dveh letnikih. Izobraževalni proces temelji na prepletu teoretičnih znanj in obrtnih veščin, zato je študij organiziran v obliki predavanj, seminarskih in laboratorijskih vaj. Poleg tega se v vsakem študijskem letu izvede 10 tednov praktičnega izobraževanja v podjetjih ali pri obrtnikih.

Vaje in nekatera predavanja potekajo v specialnih učilnicah oz. laboratorijih, ki omogočajo študentom spoznavanje delovne opreme in sodobne tehnologije. Učni proces izvajajo predavatelji in inštruktorji z delovnimi izkušnjami na področju stroke.

Informativni dnevi so organizirani v prostorih Višje strokovne šole, na Kraški ulici 2 v Sežani.

PRESENTATION OF THE SCHOOL

The Higher Vocational College (Višja strokovna šola) was established at the beginning of 2008 within the framework of the Public Institution known as the “Srecko Kosovel School Centre, Sežana” (Šolski center Srečka Kosovela Sežana). The head office of the Srecko Kosovel School Centre is situated in Stjenkova ulica 3, where one of the 2 organisational units of the Srecko Kosovel School Centre is also situated. This 1st organisational unit consists of two upper secondary schools: the Grammar School (Gimnazija) and Gimnazija specialising in economics – School of Economics  (Ekonomska šola). The 2nd organisational unit is the Higher Vocational College (Višja strokovna šola), which offers undergraduate programmes, and operates on the premises of the Higher Education Centre Sežana.

The Higher Vocational College provides two study curricula: Designing Materials and Photography. The length of the course is 2 years. The interweaving of theoretical knowledge and craftsmen’s skills lays the groundwork for the education process which is thus organised in the form of lectures, seminar theses and laboratory exercises. Additionally, in each academic Year the students participate in 10 weekly practical training courses given by commercial companies or craftsmen.

Exercises and certain lectures take place in the special classrooms or laboratories, which enable the students to learn about working equipment and modern technologies. The study curriculum is conducted with the guidance of qualified lecturers and instructors who have skills and experience in the related fields of science.