Albina Kržič

PREDSTAVITEV PROGRAMA IN MODULA

Študij po višješolskem programu oblikovanje materialov študente usposobi za reševanje različnih oblikovalskih nalog in s tem navaja na samostojno in timsko delo. Študij, organiziran v obliki predavanj in vaj, je naravnan k praktičnemu, kreativnemu delu. Ker temelji na prepletu teoretičnih znanj in poklicnih veščin, omogoča neposredno uporabo teoretičnega znanja pri reševanju konkretnih problemov iz prakse. V vsakem letniku študentje opravijo deset tednov praktičnega izobraževanja v podjetjih ali zavodih, tudi v tujini, preko projektov mednarodne mobilnosti. Z zaključkom študija študent pridobi naziv inženir oz. inženirka oblikovanja (inž. obl.).

Program oblikovanje materialov, ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS, poleg obveznega dela ponuja tri izbirne module (kamen, les ter kovina in polimeri). V Sežani omogočamo študij oblikovanja kamna  (predmetnik si lahko ogledate tukaj), v okviru katerega se študentje usposobijo za reševanje različnih oblikovalskih in izvedbenih nalog, povezanih s kamnom in se navajajo na samostojno in timsko delo.

Obvezni del študijskega programa nudi široko paleto znanj in veščin, temeljnih za vsak poklic s področja oblikovanja, tako s tehničnega in tehnološkega vidika, kot z vidika razumevanja in vrednotenja ustvarjalnega dela. Skozi pregled razvoja likovne tvornosti se ob ključnih primerih kulturne dediščine študentje seznanijo z različnimi umetnostnimi zvrstmi in praksami ter usposobijo za  izdelavo, vodenje in arhiviranje dokumentacije izdelkov in postopkov. V okviru študija pridobijo veščine prostoročnega risanja, skiciranja in konstruiranja, s tehničnim risanjem pa zamisel pripeljejo od idejne zasnove do tehniške realizacije v obliki načrta. Nadgradnjo predstavlja računalniško podprto tehnično risanje in načrtovanje z uporabo CAD tehnologije. Predstavitvene tehnike študente opremijo z znanjem, potrebnim za učinkovito predstavitev zamisli končnemu uporabniku. Za vstop na trg dela in delovanje v poslovnem okolju študentje pridobijo znanja poslovnega komuniciranja, podjetništva, trženja, računalništva in informatike ter strokovne terminologije v angleškem jeziku.

V okviru izbirnega modula kamen se seznanijo z osnovami geologije – s kamninami, njihovimi mehanskimi in kemičnimi lastnostmi – ter odkrivajo, katere od teh lastnosti so uporabne v kamnoseški praksi. Spoznajo tradicionalne in sodobne načine obdelave  kamna, pridobijo znanja o njegovi uporabi, restavriranju, pa tudi načrtovanju in računalniškem oblikovanju kamnitih izdelkov. Naučijo se tako ročne kot strojne obdelave ter izbire najprimernejšega postopka, saj je ta ključna z ekonomskega vidika in z vidika doseganja estetskih učinkov. S spoznavanjem tehnik in pravil oblikovanja kiparskih objektov študentje razvijajo občutek za material in volumen. Kadar skušajo nov izdelek vključiti v starejšo celoto, spoznavajo problematiko vgradnje in zaščite kamna. Poseben poudarek je na spoznavanju in ohranjanju kamnite dediščine, zato se študentje seznanijo s temeljnimi konservatorskimi načeli in zakonskimi določili tega področja ter v praksi spoznajo konservatorsko-restavratorske posege na kamniti dediščini.

Izbirni predmeti omogočajo učenje obdelave plemenitih in okrasnih kamnov, tako da se poudarijo njihove optične lastnosti, ter tehnik mozaika ali inkrustacije, s katerima se iz raznobarvnega kamna ustvarijo motivi na ploskvi oziroma površini objekta. Kot prosto izbirni predmet pa šola ponuja predmet računalniška podpora oblikovanju, ki je sicer del modula kovina in polimeri. V primeru, da k posameznemu predmetu v študijskem letu ni prijavljenih vsaj deset študentov, si šola pridržuje pravico, da modula oz. predmeta v tem letu ne izvaja.

Pri vseh predmetih je pogoj za pristop k izpitu najmanj 80% udeležba na seminarskih oz. laboratorijskih vajah.

DESIGNING MATERIALS – STONE

Mode of study: Full-time or Part-time

Main components of the study programme and study requirements:

Number of lectures and exercises: 1200 hours
Practical training: 800 hours
Number of credit points under ECTS: 120 credit points

Attendance at lectures, seminar exercises and laboratory exercises is determined by the implementing curriculum. Within the scope of practical training of students in companies based on their contracts, students shall prepare project work and present their diploma paper. Upon completion of all obligations set forth by the study programme, students shall also have to pass a diploma examination.

Study programme details:

Designing Materials_Programme

NAŠA VIZIJA

Smo ugledna izobraževalna ustanova za področja oblikovanja, fotografije in videa. Ob upoštevanju realnih potreb in tradicije bomo narekovali razvojne smernice v državnem in mednarodnem merilu.