OBRAZCI IN NAVODILA

DIPLOMSKI IZPIT

Diplomski izpit sestavljata diplomsko delo in njegov zagovor. Postopek izbire in prijave teme diplomskega dela ter izvedbo diplomskega izpita določa Pravilnik o diplomiranju. Študent je dolžan pripraviti diplomsko delo oz. pisni del diplomskega dela v skladu s pravilnikom in Navodili za izdelavo teoretičnega dela diplomskega dela oz. teoretičnega diplomskega dela. Da ne bi prihajalo do odstopanj zahtevamo, da študent pri izdelavi diplome uporablj računalniško predlogo, ki vsebuje bistvene sestavne dele diplome in ustreza zahtevam glede oblike in sloga.

Temo diplomskega dela praviloma predlaga študent, lahko pa tudi predavatelji VSŠ ali podjetja, ki sodelujejo z VSŠ. Pri določitvi oblike diplomskega dela upoštevajte določila dokumenta Opredelitev možnih oblik diplomskega dela in obveznih prilog za št. programa Oblikovanje materialov oz. Fotografija.

Teme diplomskih del, ki jih predlagajo predavatelji: Oblikovanje materialovFotografija

Študent lahko prijavi temo diplomskega dela pred odhodom na praktično izobraževanje drugega letnika, če ima opravljene vse obveznosti 1. letnika in najmanj polovico izpitov drugega letnika, brez izpitov PRI, sicer pa kasneje.
Študent predloži predavatelju, pri katerem želi opravljati diplomsko delo, izpolnjen in podpisan obrazec Dipl-1 (tiskajte obojestransko), s priloženo dispozicijo diplomskega dela (Dipl-2). S strani mentorja (in morebitnega somentorja, tj. mentorja praktičnega izobraževanja v podjetju) potrjen obrazec in dispozicijo odda v referatu. Temo diplomskega dela potrdi študijska komisija. V primeru, da je diplomsko delo predvideno kot izvedba naročila, se razmerja uredijo s pogodbo med naročnikom, študentom in šolo (osnutek tipske pogodbe;Dipl-9).

Če študent med pripravo diplomskega dela ugotovi, da ga zaradi tehtnih razlogov, ki jih ni bilo mogoče predvideti, ne more izdelati, lahko pisno zaprosi za odstop od odobrene teme (Dipl-3).

Študent mora oddati diplomsko delo najkasneje v 1 letu od odobritve teme diplomskega dela.

V kolikor študent ugotovi, da diplomskega dela ne zmore pravočasno oddati, mora pisno zaprositi za podaljšanje roka oddaje diplomskega dela (Dipl-5).

Ko študent izdela diplomsko delo, ga v celoti (tekst mora biti lektoriran) izroči v pregled mentorju, somentorju pa le izvod pisnega gradiva in dokumentacije o izdelku, projektu ali storitvi. Somentor v 30-ih dneh posreduje pripombe v pisni obliki mentorju (Mnenje somentorja o diplomskem delu; Dipl-13). Mentor posreduje študentu napotke za spremembe in dopolnitve diplomskega dela najkasneje v 60-ih dneh od datuma prejema diplomskega dela.
Mentor izroči referatu za študentske zadeve poročilo o diplomskem delu, ki fotokopijo poročila v petih dneh posreduje študentu. Na podlagi tega študent odda spiralno vezani pisni del diplomskega dela v tehnični pregled v referatu, v času uradnih ur, kjer ga po preteku 10 delovnih dni spet prevzame, skupaj z izjavo o tehnični ustreznosti.

Študent lahko odda diplomsko delo v referatu za študentske zadeve po tem, ko mentor v poročilu o diplomskem delu potrdi, da študent lahko pristopi k zagovoru diplomskega dela in ko si pridobi pozitivno mnenje o tehnični ustreznosti slednjega.

 Ob oddaji diplomskega dela (osebno, v referatu) študent predloži:
– izdelek, dva trdo vezana in tri spiralno vezane izvode pisnega dela diplomskega dela (oz. dva trdo vezana in tri spiralno vezane izvode diplomskega dela),
– pisni del diplomskega dela in dokumentacijo o izdelku v elektronski obliki,
– izjavo o avtorstvu (Dipl-6),
– fotokopijo poročila mentorja, da je diplomsko delo primerno za oddajo (Dipl-4),
– izjavo lektorja, da je diplomsko delo oz.  pisni del slednjega lektoriran (Dipl-7),
– izjavo o tehnični ustreznosti diplomskega dela oz.  pisnega dela slednjega (Dipl-8).

Študent zagovarja diplomsko delo najkasneje 60 dni po oddaji. Zagovor je javen in objavljen vsaj sedem delovnih dni vnaprej na spletni strani VSŠ.
Študent sme v času študija največ dvakrat pristopiti k zagovoru diplomskega dela.