INTERNATIONAL MOBILITY OF SCHOOL CENTER SREČKO KOSOVEL SEŽANA
PDF booklet

ERASMUS

Erasmus univerzitetna listina

Višja strokovna šola Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana je imetnica razširjene univerzitetne Erasmus listine ter uresničuje Strategijo vključevanja Erasmus aktivnosti v svoje delo (EPS).

Opis programa

Erasmus je sektorski program v okviru programa Vseživljenjsko učenje, ki pokriva potrebe po poučevanju in učenju vseh udeležencev formalnega visokošolskega izobraževanja ter poklicnega izobraževanja in usposabljanja na terciarni ravni ne glede na trajanje izobraževanja ali stopnjo kvalifikacije, vključno z doktorskim študijem, ter zavode in organizacije, ki izvajajo ali omogočajo to izobraževanje in usposabljanje (UL L 327/45, 24. 11. 2006).

Namen programa

Poleg ciljev programa Vseživljenjsko učenje so posebni cilji programa Erasmus:
• podpiranje uresničevanja evropskega visokošolskega prostora (vključuje tudi višje šole)
• in krepitev prispevka visokošolskega in poklicnega izobraževanja na višjih stopnjah k inovativnim procesom

Operativni cilji programa Erasmus

• izboljšanje kakovosti in povečanje obsega mobilnosti študentov in učiteljskega osebja po Evropi, tako da bi do leta 2012 v sklopu programa Erasmus in njegovih predhodnikov v študentsko mobilnost bilo vključeno najmanj 3 milijone posameznikov;
• izboljšanje kakovosti in povečanje obsega večstranskega sodelovanja med visokošolskimi zavodi v Evropi;
• povečanje stopnje preglednosti in združljivosti med kvalifikacijami, pridobljenimi v visokošolskem izobraževanju in na višjih ravneh poklicnega izobraževanja v Evropi;
• izboljšanje kakovosti in povečanje obsega sodelovanja med visokošolskimi zavodi in podjetji;
• omogočanje razvoja inovativnih praks v izobraževanju in usposabljanju na terciarni ravni ter njihov prenos, vključno s prenosom iz ene države udeleženke v ostale;
• razvijanje inovativnih vsebin, storitev, pedagogike in prakse za vseživljenjsko učenje, ki temeljijo na IKT.

ECTS vodnik

Kdo lahko sodeluje?

Upravičene institucije, ki morajo za sodelovanje v Erasmus aktivnostih biti nosilke Erasmus univerzitetne listine:
• katera koli vrsta visokošolskega zavoda, ki deluje v skladu z nacionalno zakonodajo ali prakso
• kateri koli zavod, ki deluje v skladu z nacionalno zakonodajo ali prakso in omogoča poklicno izobraževanje in usposabljanje na terciarni stopnji

Komu je namenjen?

V okviru programa Vseživljenjsko učenje je program Erasmus namenjen:
1. študentom in udeležencem usposabljanja v vseh oblikah izobraževanja in usposabljanja na terciarni ravni;
2. upravičenim institucijam, ki jih določijo države članice;
3. učiteljem, vodjem usposabljanja in ostalemu osebju teh zavodov;
4. združenjem in predstavnikom oseb, vključenih v visoko šolstvo, vključno z ustreznimi združenji študentov, univerz in učiteljev/vodij usposabljanja;
5. podjetjem, socialnim partnerjem in drugim predstavnikom poklicnega življenja;
6. javnim in zasebnim telesom, vključno z nepridobitnimi organizacijami in NVO-ji, ki so odgovorni za organiziranje in izvajanje izobraževanja in usposabljanja na lokalnih, regionalnih in nacionalnih ravneh;
7. raziskovalnim centrom in telesom, ki se ukvarjajo z vprašanjem vseživljenjskega učenja (L 327/56 SL Uradni list Evropske unije 24.11.2006);
8. telesom, ki izvajajo storitve usmerjanja, svetovanja in obveščanja v zvezi z vseživljenjskim učenjem.