MUNERA 3

Vabljeni v brezplačno nadaljevanje študija 2021/2022 v okviru projekta MUNERA 3

V obdobju 2018–2022 bomo izvajali programe za pridobitev višje strokovne izobrazbe in prekvalifikacij na področju višjega strokovnega izobraževanja. Izobraževanje bo za udeležence brezplačno.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«.

Višja strokovna šola bo v študijskem letu 2021/2022 v projekt, v okviru katerega bo izvajala izobraževalne programe višjega strokovnega izobraževanja za pridobitev višje strokovne izobrazbe, vključila 12 kandidatov:
– 6 kandidatov za vpis v 2. in 3. cikel (5 v program Fotografija in 3 v program Oblikovanje materialov),
– 6 kandidatov za vpis isti izobraževalni program s spremenjenim načinom študija – npr. napotitev na izredni študij (5 v program Fotografija in 3 v program Oblikovanje materialov).

Kdo se lahko vključi v program?

Vključi se lahko zaposleni, ki izpolnjuje pogoje za vpis v višje strokovno izobraževanje.

Merila za vključitev v projekt

Študijska komisija šole je za študijsko leto 2021/22 sprejela naslednje kriterije za vključitev v projekt, potrdil pa jih je ravnatelj višje šole:
• kriterij za 2. in 3. cikel – doseženo število KT in povprečna ocena v predhodnem ciklu,
• kriterij za isti izobraževalni program s spremenjenim načinom študija – doseženo število KT in povprečna ocena.

V primeru manjšega števila prijav od predvidenih po posameznih ciklih bo šola ustrezno prerazporedila število vključitev.

Način in rok za prijavo v projekt

Rok za prijavo v projekt je 10. 10. 2021. Vloga obsega prijavo, dokazilo o dosedanji izobrazbi in potrdilo o statusu zaposlene osebe. Prijave se pošljejo na elektronski naslov info@vss-sezana.si

Vsi prijavljeni kandidati bodo o izidu prijave na projekt obveščeni najpozneje do 15. 10. 2021. Izbrani kandidati bodo potem tudi povabljeni k podpisu pogodbe o izobraževanju.

Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov: info@vss-sezana.si ali pokličite na telefon 05/ 731 35 16

Obrazec in potrdilo:

Munera 3 Obrazec_Vloga za vključitev

Munera 3 Potrdilo delodajalca o statusu zaposlenega

_______________________________________________

CELOTNO BESEDILO RAZPISA MUNERA 3

Spoštovani,

V obdobju 2018–2022 bomo izvajali programe za pridobitev višje strokovne izobrazbe in prekvalifikacij na področju višjega strokovnega izobraževanja. Izobraževanje bo za udeležence brezplačno.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«.

Višja strokovna šola ŠC Srečka Kosovela sodeluje v projektu MUNERA 3, s katerim je bila skupaj s konzorcijskimi partnerji izbrana na razpisu »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018–2022«. V okviru projekta se bodo na vseh sodelujočih šolah izvajali programi nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene. Cilj projekta je v te programe vključiti 17.640 zaposlenih oseb, z namenom doseganja večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Več o samem projektu si lahko preberete na spletni strani:
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/ESS_javni_razpisi_2014-2020/JR_NPIU/1_JR_NPIU_Besedilo_JR_31_5_2018_P.pdf

Višja strokovna šola Sežana bo v študijskem letu 2021/2022 v okviru projekta MUNERA 3 predvidoma vključila 12 kandidatov.

Za izbrane udeležence bo izvajanje izobraževalnih programov Višje strokovne šole od začetka študijskega leta 2021/2022 pa do zaključka študija brezplačno, pod pogojem, da bodo redno izpolnjevali svoje obveznosti, določene v aneksu k pogodbi o izobraževanju.

Če udeleženec ne opravi vseh obveznosti, določenih v pogodbi o izobraževanju, se ga iz projekta MUNERA3 izključi, izobraževanje pa lahko nadaljuje na lastne stroške.

Ne glede na prejšnji odstavek pa bo šola udeležencem zaračunavala prispevke zgolj za namene in največ v višini, kot je določeno v Ceniku prispevkov, ki je Priloga 1 k Pravilniku o šolninah in prispevkih v višjem šolstvu (Uradni list RS, št. 21/11 – http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10356 ).

Kdo se lahko vključi v program?

Vključi se lahko vsak zaposleni, ki izpolnjuje pogoje za vpis v višje strokovno izobraževanje. V višješolski študijski program se lahko vpišete:

– s splošno maturo, poklicno maturo (ali zaključnim izpitom oz. zaključeno srednjo šolo po starejših programih);

– z mojstrskim ali delovodskim oziroma poslovodskim izpitom, če imate tri leta delovnih izkušenj ter opravite preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo (Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2020/2021).

Pred vključitvijo v projekt mora kandidat dostaviti ustrezna dokazila, s katerimi dokazuje svoj zaposlitveni status (npr. izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji, ki ga izdaja ZPIZ, potrdilo ZZZS ali ZRSZ, potrdilo delodajalca, ipd.).

Vsak vključen mora imeti pogoje za aktivni vpis v CEUVIZ (Centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja). Izredni študenti, ki so bili v določenem programu že vpisani tri leta, v projekt ne morejo biti vključeni v istem programu.

Obveznosti vključenih v projekt 

Z vsakim kandidatom se podpiše pogodba o izobraževanju, ki se sklene ob vpisu v program. V aneksu k pogodbi o izobraževanju se določijo obveznosti, ki jih bo udeleženec moral opraviti, in njihov obseg, pri čemer se upoštevajo predhodno pridobljena znanja in veščine. Izredni študij se financira za celotno trajanje študija pod pogojem, da študent redno izpolnjuje svoje obveznosti, določene v pogodbi o izobraževanju.

Za spremljanje učinkov in rezultatov operacije bodo morali udeleženci trikrat izpolniti: Vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih na operacijah sofinanciranih iz ESS. Podatki se bodo zbirali; prvič: ob vključitvi udeležencev v program; drugič: najkasneje štiri (4) tedne po zaključku programa in tretjič: najkasneje šest (6) mesecev po zaključku programa.

Dodatne informacije o brezplačnem izrednem študiju v okviru projekta MUNERA 3

Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov info@vss-sezana.si oziroma 05 731 35 16.