Erasmus Oviedo. Fotografija: Matej Župec
Erasmus Oviedo. Fotografija: Matej Župec

MOBILNOST ZAPOSLENIH

Evropski program Erasmus učnemu osebju in drugim zaposlenim ponuja možnost usposabljanja na partnerskih institucijah ali v drugih organizacijah. Možno je tudi gostovanje tujega strokovnjaka iz podjetja na instituciji nosilki Erasmus listine.

Cilj aktivnosti je usposabljanje zaposlenih na institucijah nosilkah Erasmus univerzitetne listine. V okviru tega so možni sledeči tipi mobilnosti:

1. učno osebje z institucij nosilk Erasmus univerzitetne listine (EUC) se usposablja v podjetju in zaposleni iz podjetja se usposabljajo na instituciji nosilki EUC: namen tega tipa je prenos znanja in pridobivanje praktičnih spretnosti; lahko gre za seminarje, delavnice, tečaje ali konference, praktično usposabljanje, krajše sledenje na delovnem mestu ipd.;
2. administrativno in drugo osebje institucije nosilke EUC se usposablja na partnerski nosilki EUC: namen je izmenjava izkušenj in prenos dobrih praks, izboljšanje spretnosti in znanj za izvajanje del in nalog; gre za sledenje na delovnem mestu oziroma študijske obiske ipd.;
3. učno osebje institucije nosilke EUC se usposablja na partnerski nosilki EUC.

Pogoji aktivnosti

Minimalni pogoji aktivnosti so vezani na formalno na dejstvo, da ima matična institucija nosilka EUC podpisano pogodbo z nacionalno agencijo o izvajanju Erasmus individualne mobilnosti, ter da je mobilna oseba na tej instituciji zaposlena. Usposabljanje naj bi trajalo najmanj 5 delovnih dni (izjemoma manj) in največ 6 tednov. Izbor udeležencev izvaja matična institucija, in sicer na podlagi v naprej dogovorjenega programa usposabljanja med obema vpletenima institucijama in udeležencem.

Sofinanciranje

Sredstva Erasmus programa so namenjena zgolj delnemu kritju stroškov gostovanja v tujini. Sredstva niso namenjena plačilu dela.

Postopek prijave

Za izvedbo je zadolžena matična institucija. Vsak interesent se na matični instituciji, kjer je zaposlen, pozanima o rokih, postopku prijave, kriterijih izbora idr.
Koordinatorica Erasmus programa na Višji strokovni šoli ŠC Sežana je Maja Prešeren.