Martin Peca
Martin Peca

IZREDNI ŠTUDIJ

Izredni študij se organizacijsko prilagaja zaposlenim osebam. Če je v izredni študij določenega programa v študijskem letu vpisanih vsaj 30 študentov,  se študijske obveznosti izvajajo samostojno, sicer pa jih izredni študentje opravljajo skupaj z rednimi študenti, od 1. oktobra do začetka aprila.

V kolikor se izredni študij izvaja samostojno, se obveznosti dveh letnikov študija razdelijo na tri cikluse, v skupnem obsegu dve leti in pol. Predavanja in vaje potekajo od začetka oktobra do konca junija, dva- do trikrat tedensko v popoldanskem času in ob sobotah dopoldne. Študentje sočasno obiskujejo dva ali tri predmete. Po opravljenih obveznostih posameznega sklopa predmetov sledijo izpiti, nato se prične izvajati sklop drugih dveh oz. treh predmetov. Ostali izpitni roki so skupni za redne in izredne študente. Predavanja in vaje se v primerjavi z rednim študijem izvajajo v skrajšanem obsegu, vendar zagotavljajo doseganje enakih standardov znanja.

Praktično izobraževanje pri delodajalcih, ki je pogoj za dokončanje študija, za izredni študij v organizirani obliki ni predvideno. Izrednim študentom z delovnimi izkušnjami v stroki se praktično izobraževanje lahko deloma ali v celoti prizna, ostalim pa šola pomaga z nasveti, informacijami in gradivi. Praktično izobraževanje se lahko opravi v kateremkoli podjetju ali zavodu, kjer je mogoče izvajati dela in naloge, ki ustrezajo zahtevam študijskega programa.

Vpisnina pokriva administrativne stroške, v šolnino pa so zajeti stroški izobraževalnega procesa, dvakratno opravljanje posameznega izpita, članarina za šolsko knjižnico, interna študijska gradiva, uporaba sodobne specialne opreme in pripomočkov. Plačljivi so ostali izpiti in nadstandardne storitve (npr. strokovne ekskurzije).

Šolnina se plača v dveh obrokih, za vsak letnik posebej, če pa je izobraževanje organizirano v treh ciklih, se skupen znesek razdeli na tri obroke (sorazmerno obveznostim posameznega cikla). V šolnino so zajeti tudi stroški diplomskega izpita. Za študente, ki jim bodo priznani izpiti, opravljeni na drugih šolah, se znesek šolnine ne spremeni.

Izredni študent se vpiše vsako študijsko leto, letnik pa se mu prizna, ko ima opravljene vse zahtevane obveznosti programa za posamezen letnik. Študent, ki po treh vpisih ne opravi vseh izpitov, se mora vpisati evidenčno. S tem pridobi pravico opravljanja manjkajočih izpitov. V primeru drugih neizpolnjenih obveznosti (npr. neopravljene seminarske ali laboratorijske vaje, kjer je zahtevana minimalna prisotnost 80% ur) plača stroške teh obveznosti po veljavnem ceniku.