Martin Peca

NAVODILA IN MERILA ZA PRIZNAVANJE PREDHODNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA

Priznavanje predhodno pridobljenega znanja (tudi praktičnega) ureja Pravilnik o priznavanju predhodno pridobljenega znanja v višjem strokovnem izobraževanju, podrobneje pa interni dokument z naslovom Navodila in merila za priznavanje predhodno pridobljenega znanja.

V pomoč zaposlenim študentom in študentom, ki že imajo delovne izkušnje v stroki, smo oblikovali dodatna navodila za opravljanje ali priznavanje praktičnega izobraževanja.

Za priznanje predmetov praktičnega izobraževanja je bistvenega pomena, da se delovne naloge kandidata ujemajo s cilji programa:

  • Cilji predmetov praktičnega izobraževanja 1. letnika programa Fotografija: PRI-cilji1-FOT
  • Cilji predmetov praktičnega izobraževanja 2. letnika programa Fotografija: PRI-cilji2-FOT_A-K (Ateljejska fotografija in Kreativna fotografija), PRI-cilji2-FOT_A-R (Ateljejska fotografija in Reportažna fotografija), PRI-cilji2-FOT_F-TV (Temelji filmskega in TV snemanja in Filmska in televizijska fotografija)
  • Cilji predmetov praktičnega izobraževanja 1. letnika programa Oblikovanje materialov: PRI-cilji1-OBL-kamen
  • Cilji predmetov praktičnega izobraževanja 2. letnika programa Oblikovanje materialov: PRI-cilji2-OBL-kamen

Postopki priznavanja predhodno pridobljenega znanja se opravljajo 2-krat letno. Vloge se oddajajo v dveh rokih, med 10. in 20. oktobrom ter med 1. in 10. marcem. Vloge na ustreznih obrazcih se skupaj s prilogami oddajo v referatu Višje strokovne šole, v času uradnih ur, ali priporočeno po pošti. V primeru, da zadnji dan roka nedelja, se kot skrajni rok za oddajo vloge smatra prvi naslednji delovni dan.

Vloge – obrazci (obvezno tiskajte obojestransko):