Pravice in ugodnosti iz statusa lahko študent v višjem šolstvu uveljavlja največ tri leta. To pomeni, da lahko poleg rednega vpisa v 1. in 2. letnik študent enkrat ponavlja letnik ali enkrat zamenja študijski program oziroma se prepiše na drugo višjo strokovno šolo.

VPIS V VIŠJI LETNIK

V višji letnik lahko v okviru rednega študija napreduje, kdor je uspešno opravil obveznosti iz modulov, predmetov in praktičnega izobraževanja 1. letnika v obsegu najmanj 45 KT. Pri tem morajo biti v celoti opravljene obveznosti iz vaj in praktičnega izobraževanja.

Izredni študent se vpiše vsako študijsko leto, letnik pa se mu prizna, ko ima opravljene vse zahtevane obveznosti programa za posamezen letnik.

Ob vpisu je potrebno predložiti:

  • izpolnjeno vpisnico za vpis v višji letnik/cikel (obrazec Vps-2; natisnite obojestransko),
  • potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu (pogoj za vpis v 2. letnik rednega študija),
  • potrdilo o plačilu vpisnine (Plačevanje obveznosti),
  • potrdilo o plačilu šolnine ali potrdilo o plačilu akontacije šolnine in potrjeno izjavo podjetja/zavoda o plačilu šolnine (izredni študentje; obrazec Izjava podjetja/zavoda).

Termin vpisa in roki za oddajo prošenj za pogojni ali ponovni vpis v višji letnik so za posamezno študijsko leto določeni s študijskim koledarjem.

Natančnejša navodila v zvezi z vpisom objavlja referat v okviru novic.

PONOVNI VPIS V ISTI LETNIK

Za ponovni vpis v isti letnik je potrebno opraviti študijske obveznosti in praktično izobraževanje v obsegu najmanj 20 KT. Obveznosti iz praktičnega izobraževanja morajo biti opravljene v celoti. Ponavljanje odobri študijska komisija na podlagi pisne vloge študenta/ke. Vloga se odda na obrazcu Pon-vloga, do roka, predvidenega s študijskim koledarjem.
Študent se v času študija lahko enkrat ponovno vpiše v isti letnik.

EVIDENČNI VPIS

Z evidenčnim vpisom se študentu brez statusa omogoči opravljanje študijskih obveznosti. Opravljanje izpitov in drugih manjkajočih obveznosti  je potrebno plačati po veljavnem ceniku.
Evidenčni vpis je mogoč do spremembe izbranega programa, kadarkoli v študijskem letu, velja pa do konca tekočega študijskega leta. Študent ob vpisu predloži izpolnjen obrazec Vps-EV in potrdilo o plačilu vpisnine.

Študent rednega študija se lahko vpiše evidenčno, če ne izpolni pogojev za  vključitev v študijski proces, ali je že bil trikrat vpisan v izbran višješolski program. Evidenčno se lahko vpiše tisti študent izrednega študija, ki je že bil dvakrat (vpis v letnike) oz. trikrat (vpis v cikle) vpisan v izbran višješolski program.
Študent z evidenčnim vpisom ne pridobi statusa!