Tina Simerl. Avtoportret.

PREDSTAVITEV PROGRAMA IN MODULOV

Študij po višješolskem programu fotografija seznanja študente s fotografskimi in video materiali, z metodami dela, s postopki in tehnologijami na področjih fotografije, animacije in videa ter usposablja za vse stopnje delovnih procesov. Posreduje znanja in veščine z različnih področij uporabe fotografije, animacije in videa, spodbuja kreativnost in komunikativnost ter razvija sposobnost za individualno in timsko delo. V vsakem letniku študentje opravijo deset tednov praktičnega izobraževanja v podjetjih ali zavodih, tudi v tujini, preko projektov mednarodne mobilnosti. Ob koncu študija študent pridobi naziv inženir oz. inženirka fotografije (inž. fot.).

Študijski program, ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS, obsega obvezne in izbirne predmete in module (predmetnik si lahko ogledate tukaj). Število izbirnih predmetov in modulov, ki jih šola izvaja v posameznem študijskem letu, je odvisno od števila in interesa vpisanih študentov. Šola si v primeru, da k posameznemu modulu ali predmetu v študijskem letu ni prijavljenih vsaj deset študentov, pridržuje pravico, da modula oz. predmeta v tem letu ne izvaja.

Obvezni del študijskega programa študente uvede v temeljna področja fotografije in seznani z osnovami animacije in videa, s poudarkom na snemanju in montaži tona in slike. Študentje se usposobijo za samostojno oblikovanje idejne rešitve in realizacijo fotografske naloge, spoznajo fotografsko opremo, tehnike snemanja, temeljne zvrsti fotografije, zakonitosti fotografske slike in osnove vizualnega jezika.  Spoznajo tudi razvoj in pomen fotografije v okviru vizualne kulture ter oblikovanja vizualnih komunikacij. Za vstop na trg dela in delovanje v poslovnem okolju pridobijo znanja poslovnega komuniciranja, podjetništva, trženja, računalništva in informatike ter strokovne terminologije v angleškem jeziku.

Izbirni del programa omogoča poglabljanje znanja na področju kreativne fotografije, reportažne fotografije ali ustvarjanje na področju videa in filma.

Poleg izbire enega od navedenih področij se študentje odločajo tudi  za posamezne predmete. Izberejo lahko znanstveno in dokumentarno fotografijo, izpovedno avtorsko fotografijo ali fotografsko postprodukcijo, v okviru katere osvojijo postopke digitalne obdelave posnetega materiala in priprave za tisk.

Kreativna in reportažna fotografija potekata v povezavi s študijem ateljejske fotografije. Ob delu v fotografskem studiu, s studijsko snemalno in osvetljevalno opremo, uporabo standardnih in improviziranih rekvizitov, se študentje naučijo upodabljati različne materiale in predmete.

V sklopu modula kreativne fotografije se študenti seznanjajo s sodobnimi trendi v oglaševanju in oglaševalski fotografiji, odkrivajo osnovne zakonitosti modne fotografije ter se, v okviru arhitekturne fotografije, naučijo interpretirati arhitekturo in prostor skozi fotografski medij. Znanja in spretnosti s področja fotografije dopolnjujejo vedenja o zakonitostih tržnega komuniciranja in vlogi fotografije v oglaševanju v okviru različnih medijev. Študentje se seznanijo tudi z oblikovanjem vizualnih komunikacij in z vlogo fotografije znotraj njih.

V okviru modula reportažna fotografija so zajeta znanja, ki omogočajo samostojno izpolnjevanje nalog s področja reportažne in dokumentarne fotografije, od zasnove do izvedbe in predstavitve. Študentje analizirajo načela vizualnega sporočanja skozi pregled razvoja  različnih množičnih medijev in vloge fotografije v njih. Spoznajo različne pristope glede na tematiko dogodka in zvrsti fotoreportaže. Seznanijo se z načeli  besednega sporočanja, ter novinarskega in uredniškega dela. Študentje pridobijo veščine in spretnosti, potrebne za uspešno delo fotoreporterja, z izvedbo praktičnih nalog ter s kritičnim vrednotenjem lastnega in tujega dela.

Pri vseh predmetih je pogoj za pristop k izpitu najmanj 80% udeležba na seminarskih oz. laboratorijskih vajah.