Razpis prostega delovnega mesta RAVNATELJA/RAVNATELJIC

Svet zavoda Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana, Stjenkova ulica 3, 6210 Sežana, na podlagi sklepa, sprejetega na 12. korespondenčni seji Sveta zavoda, dne 9. 11. 2023, razpisuje delovno mesto 

Ravnatelja/ ravnateljice Višje strokovne šole – organizacijske enote

Kandidat/ -ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ -ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/2, 207/21, 105/22-ZZNŠPP, 141/22, 158/22-ZDoh-2AA in 71/23; v nadaljevanju: ZOFVI).

Kandidat/ -ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje višje strokovne šole.

Izbrani kandidat/ -ka bo imenovan/ -a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/ -o sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelj/ -ice. Delo na delovnem mestu ravnatelja/ -ice se opravlja polni delovni čas. 

Kandidati naj k pisni prijavi predložijo naslednje: 

  1. dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev 

–   o izobrazbi (izobrazba pridobljena po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje),

–    o pridobljenem nazivu predavatelj višje šole,  

  • najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju (izpis obdobij zavarovanja ZPIZ-a),
  • potrdilo o nekaznovanosti  (v skladu s 107. a členom ZOFVI) iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki ob oddaji ne sme biti starejše od 30 dni, 
  • potrdilo pristojnega okrajnega sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, ki ob oddaji vloge ne sme biti starejše od 30 dni,
  • potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (namen: Varstvo otrok in mladoletnikov), ki ga izda Ministrstvo za pravosodje in ob oddaji vloge ne sme biti starejše od 30 dni,

2) program vodenja in vizija razvoja višje strokovne šole za mandatno obdobje, 

3) kratek življenjepis (zaželen),

4) izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja ravnatelja,

5) kandidati na prijavo napišejo tudi svoj elektronski naslov in telefonsko številko za obveščanje med razpisnim postopkom zaradi morebitnega poziva za dopolnitev vloge.

Navedeno pisno prijavo z dokazili in izjavami pošljite v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Stjenkova ulica 3, 6210 Sežana, »Prijava na razpis za ravnatelja – ne odpiraj«.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.

Svet zavoda ŠC Srečka Kosovela Sežana

Mojca Železnik Buda, predsednica

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.