Novice

Vabljeni na čajanko

Vabimo vas na čajanko, kjer bomo poklepetali, se zabavali in se poslovili od starega leta.
Pridružite se nam v študentski sobi v petek, 22. 12. 2023, ob 10. uri.

Vabljeni!

Vabljeni na … FILMŠULSKI KVIZ v MC Podlaga!

Letošnja decembrska filmšulska aktivnost bo nekoliko drugačna.
Ogled filma bomo zamenjali z druženjem ob preverjanju filmskega znanja.

– Ste navdušeni_e filmofili_ ke? 
– Bi radi preverili vaše filmsko znanje in ob tem še malo tekmovali?

Pridružite se nam v petek, 8. decembra, ob 15.00, v MC Podlaga.


????  Prigrizki in nagrade zagotovljene.

Vabljeni!

Razpis prostega delovnega mesta RAVNATELJA/RAVNATELJIC

Svet zavoda Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana, Stjenkova ulica 3, 6210 Sežana, na podlagi sklepa, sprejetega na 12. korespondenčni seji Sveta zavoda, dne 9. 11. 2023, razpisuje delovno mesto 

Ravnatelja/ ravnateljice Višje strokovne šole – organizacijske enote

Kandidat/ -ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ -ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/2, 207/21, 105/22-ZZNŠPP, 141/22, 158/22-ZDoh-2AA in 71/23; v nadaljevanju: ZOFVI).

Kandidat/ -ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje višje strokovne šole.

Izbrani kandidat/ -ka bo imenovan/ -a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/ -o sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelj/ -ice. Delo na delovnem mestu ravnatelja/ -ice se opravlja polni delovni čas. 

Kandidati naj k pisni prijavi predložijo naslednje: 

  1. dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev 

–   o izobrazbi (izobrazba pridobljena po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje),

–    o pridobljenem nazivu predavatelj višje šole,  

  • najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju (izpis obdobij zavarovanja ZPIZ-a),
  • potrdilo o nekaznovanosti  (v skladu s 107. a členom ZOFVI) iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki ob oddaji ne sme biti starejše od 30 dni, 
  • potrdilo pristojnega okrajnega sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, ki ob oddaji vloge ne sme biti starejše od 30 dni,
  • potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (namen: Varstvo otrok in mladoletnikov), ki ga izda Ministrstvo za pravosodje in ob oddaji vloge ne sme biti starejše od 30 dni,

2) program vodenja in vizija razvoja višje strokovne šole za mandatno obdobje, 

3) kratek življenjepis (zaželen),

4) izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja ravnatelja,

5) kandidati na prijavo napišejo tudi svoj elektronski naslov in telefonsko številko za obveščanje med razpisnim postopkom zaradi morebitnega poziva za dopolnitev vloge.

Navedeno pisno prijavo z dokazili in izjavami pošljite v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Stjenkova ulica 3, 6210 Sežana, »Prijava na razpis za ravnatelja – ne odpiraj«.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.

Svet zavoda ŠC Srečka Kosovela Sežana

Mojca Železnik Buda, predsednica

KOSOVELOVO LETO 2026

Poziv k prijavi projektov ob 100-letnici smrti Srečka Kosovela v letu 2026.

Odbor za pripravo prireditev ob 100-letnici smrti Srečka Kosovela, ki ga sestavljajo predstavniki javnih zavodov s področja kulture, šol, literarnih društev, OI JSKD Sežana, Občine Sežana in Ore Krasa in Brkinov, poziva vse zainteresirane posameznike in organizacije (društva, šole, javne zavode idr.) iz občine Sežana k prijavi projektov (kulturne prireditve, športne prireditve, izdaje publikacij in njihove predstavitve, izvirne skladbe in uglasbitve besedil Srečka Kosovela, posveti, delavnice, razstave idr.), ki jih nameravajo izvesti leta 2026 v okviru obeleževanja 100-letnice smrti Srečka Kosovela.

Priporočeno obdobje izvedbe prireditev je od 14. marca do 31. maja 2026, so pa lahko razporejene čez celotno leto 2026.

Prijava naj vsebuje:

– Podatke o prireditelju oz. glavnem prireditelju, če sodelujejo tudi soprireditelji (ime in priimek oz. ime organizacije ter naslov).

– Podatke za stik s prirediteljem (e-naslov, telefonsko številko; če gre za organizacijo, tudi ime in priimek osebe, odgovorna za izvedbo prireditve).

– Naslov prireditve.

– Kraj in prostor prireditve.

– Dan, datum in uro prireditve (lahko samo načrtovani mesec izvedbe).

– Opis prireditve (vsebinska zasnova, nastopajoči …).

– Finančno oceno izvedbe prireditve s predvidenimi prihodki in odhodki.

Prijave pošljite kot priponko v Wordu na e-naslov koordinatorja prireditev Davida Terčona – david.tercon@siol.net – najkasneje do nedelje, 31. decembra 2023; pri koordinatorju lahko na tel. št. 041 566 707 dobite vsa morebitna pojasnila in informacije.

Odbor zbira prijave z namenom uvrstitve prireditev med dogodke v okviru načrtovane razglasitve leta 2026 za Kosovelovo leto in prijave prireditev na prihajajoče razpise, ki bodo ponujali možnost sofinanciranja Kosovelovega leta.

Veselimo se skupnega sodelovanja.