Volitve predstavnikov študentov VSŠ v Študentski svet in Svet zavoda ŠC Srečka Kosovela Sežana

V torek, 2. 4. 2019, bodo potekale volitve predstavnikov študentov Višje strokovne šole v Študentski svet in Svet zavoda ŠC Srečka Kosovela Sežana. Glasovanje bo potekalo med 12.00 in 15.00 v Študentski sobi v prvem nadstropju. Volitve bodo potekale pod nadzorom članov volilne komisije.
Volijo lahko vsi v tem študijskem letu redno ali izredno vpisani študentje Višje strokovne šole Sežana. Za kandidate glasujete tako, da obkrožite številko pred imenom kandidata/ke! Glasujete lahko za največ 5 kandidatov predstavnikov Študentskega sveta in za največ 3 kandidate predstavnikov študentov v svetu zavoda ŠC Srečka Kosovela Sežana.
Volitve so veljavne, če se jih udeleži vsaj polovica vpisanih študentov v študijskem letu 2018/2019.

Pojasnila:

Študentski svet je edini reprezentativni organ skupnosti študentov Višje strokovne šole, ki jo sestavljajo vsi v tekočem študijskem letu v šolo vpisani študentje. Glavna naloga študentskega sveta je zastopanje interesov vseh študentov Višje strokovne šole in informiranje kolegov o dejavnostih in odločitvah vodstva šole. Študentski svet ima 5 (pet) članov, 3 (tri) predstavnike študentov programa Fotografija in 2 (dva) predstavnika študentov programa Oblikovanje materialov. Študentski svet na svoji konstituitivni seji izvoli predsednika ter imenuje predstavnike študentov v komisijo za spremljanje in zagotavljanje kakovosti in v strateški svet Višje strokovne šole, in sicer po enega predstavnika iz vsakega študijskega programa.
V Študentski svet Višje strokovne šole kandidirajo:
1. Andreja GRBEC (redna študentka fotografije, 1. letnik)
2. Matej HANŽEL (redni študent fotografije, 1. letnik)
3. Sibila LESKOVEC  (redna študentka oblikovanja materialov, 1. letnik)
4. Jasna MUJIĆ (redna študentka fotografije, 1. letnik)      
5. Mojca RAŠPOLIĆ (redna študentka fotografije, 1. letnik)
6. Marcel KUMP (redni študent oblikovanja materialov, 1. letnik

V študentski svet VSŠ so izvoljeni 3 (trije) kandidati iz programa Fotografija, ki prejmejo največ glasov, in 2 (dva) kandidata iz programa Oblikovanje materialov, ki prejmeta največ glasov.

Svet zavoda ŠC Srečka Kosovela je najpomembnejši organ zavoda. V njem svoje interese in vlogo uveljavljajo tudi študentje Višje strokovne šole, ki imenujejo / volijo v svet zavoda 3 (tri) svoje predstavnike.
Za predstavnike študentov v Svetu zavoda ŠC Srečka Kosovela Sežana kandidirajo:
1. Andreja GRBEC(redna študentka fotografije, 1. letnik)
2. Matej HANŽEL (redni študent fotografije, 1. letnik)
3. Sibila LESKOVEC  (redna študentka oblikovanja materialov, 1. letnik)
4. Jasna MUJIĆ (redna študentka fotografije, 1. letnik)      
5. Mojca RAŠPOLIĆ (redna študentka fotografije, 1. letnik)
6. Marcel KUMP (redni študent oblikovanja materialov, 1. letnik

V svet zavoda ŠC Srečka Kosovela Sežana so izvoljeni 3 (trije) kandidati, ki prejmejo največ glasov.

FOT 1 – OPF – oddaja in predstavitev portfolia iz vaj

Oddaja in predstavitev portfolia vaj za pristop h izpitu OPF v drugem in tretjem izpitnem roku bo v ponedeljek, 1. aprila 2019 ob 9:00 v predavalnici PR.

Pozorno preberite navodila v spletni učilnici in oddajte vaje v skladu z navodili!

Volitve predstavnikov študentov v Študentski svet VSŠ Sežana

V torek, 2. 4. 2019, bodo potekale volitve predstavnikov študentov v Študentski svet VSŠ in Svet zavoda ŠC Sežana. Glasovanje bo potekalo v študentski sobi, med 12.00 in 15.00 uro, pod nadzorom študentske volilne komisije. Študentski svet vodi lastne projekte, predstavlja študente in uveljavlja njihove pravice s sodelovanjem v Strateškem svetu in v Komisiji za spremljanje in zagotavljanje kakovosti šole. Trije izvoljeni predstavniki študentov bodo imenovani za člane Sveta zavoda ŠC Sežana.

Evidentiranje kandidatov in članov volilne komisije je mogoče v referatu za študentske zadeve od trenutka objave do četrtka, 28. 3. 2019, v času uradnih ur ali na: info@vss-sezana.si do 18.00 ure. Kandidira lahko vsak redno ali izredno vpisan študent VSŠ Sežana in sicer za člana Študentskega sveta, za člana Sveta zavoda ŠC ali oboje.

Študentski svet VSŠ sestavlja pet (5) študentov, od tega trije (3) s programa Fotografija in dva (2) s področja Oblikovanje materialov. Svet zavoda ŠC ima 17 članov, od tega so trije (3) predstavniki študentov VSŠ – dva (2) iz programa Fotografija in en (1) iz programa Oblikovanje materialov. V četrtek, takoj po koncu evidentiranja kandidatov bodo objavljene kandidatne liste, navodila za izpeljavo volitev in sestava volilne komisije.

Zagovori diplomskih del

V četrtek, 28. marca 2019, bodo na Višji strokovni šoli, v predavalnici P3 (1. nadstropje), diplomska dela zagovarjali naslednji študentje:

  1. Monica Katerina Lango – diplomsko delo z naslovom INTERPRETACIJA KONSERVATORSKIH VSEBIN ZA ZVONIK NA PRESLICO CERKVE SV. ŠTEFANA V OREHKU PRI MATERIJI, ob 15:00;
  2. Mitja Korpar STILIZIRANA LISICA – INOVATIVNA ŠPORTNA NAGRADA, ob 16:00,
  3. Veronika Kravos – diplomsko delo z naslovom IZDELAVA FOTOGRAFIJ IN OBLIKOVANJE KOLEDARJA ZA FRIZERSKI SALON EM STIL, ob 17:00;
  4. Urška Batistič – diplomsko delo z naslovom  SCENIRANA FOTOGRAFIJA: PROMOCIJSKE FOTOGRAFIJE ZA GLASBENO SKUPINO, ob 18:00;

Vabljeni!